ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่การสถาปนาจนถึงสมัยปัจจุบัน   ความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยและบุคคลสำคัญของไทยและต่างประเทศที่ปกป้องและรักษาเอกราชของชาติไว้  อีกทั้งยังมีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทยไว้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  คนไทยทุกคนต้องตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต วางแผนกำหนดแนวทางและมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยใช้กระบวนการเรียนรู้ในการศึกษา ค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียน การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้  อินเตอร์เน็ต     การวิเคราะห์ การอภิปราย   การนำเสนอ การใช้กระบวนการกลุ่ม การร่วมมือกันเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสร้างชาติ  กำหนดแนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ